มีเทน
มีเทน ("CH4") เป็นอัลเคนชนิดหนึ่งและเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเป็นอันดับสองรองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น1ใน3ของสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าจะดำเนินการเพื่อลดการปล่อยมีเทนขึ้นสู่บรรยากาศให้ลดลงครึ่งหนึ่งจากปริมาณมีเทนที่ปล่อยออกมาทั้งหมดในโลก เพื่อกำจัดและหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนภายให้หมดไปในปี พ.ศ. 2593
ก๊าซมีเทนเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ14ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกซึ่งถือเป็น “ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระยะสั้น” ซึ่งหมายความว่า ก๊าซนี้จะสามารถคงอยู่ในบรรยากาศได้นานถึง12ปี
รูปที่1: CH4 หรือโมเลกุลมีเทน
ก๊าซมีเทนเกิดจากมูลสัตว์ และจากระบบจัดการของเสียในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดักจับได้โดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ ความหลากหลายของเทคโนโลยีนี้สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่นsmall-scale digesters, covered anaerobic lagoonsกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศระบบบ่อปิด, plug flow digestersบ่อหมักแบบราง, complete mix digestersระบบย่อยสลายแบบกวนอย่างสมบูรร์, and advanced digesters และระบบย่อยสลายแบบ.

โครงการพัฒนาก๊าซชีวภาพโดยอาศัยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศในภาคเกษตรกรรม ไม่เพียงแต่ละลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังผลิตพลังงานที่สะอาด และ ช่วยทำให้คุณภาพน้ำและ อากาศดีขึ้น ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงาน ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การจับและการควบคุมก๊าซมีเทนเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากในระยะยาว และยังเป็นผลดีในการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตารางด้านล่างนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างก๊าซชีวภาพ กับ พลังงานลม และแสงอาทิตย์
Wind
Solar
Biogas
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน : หน่วยล้านยูโรต่อเมกะวัตต์
1.9
2.1
1.2
เงินลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ : หน่วยล้านยูโร
149
210
4
เครดิตที่ได้จากการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อ การลงทุน 1 โครงการ
2
1
39
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม*
2
1
>50
ผลกระทบต่อสังคม**
ส่งผลกระทบในแง่ลบ
ไม่เกิดผลกระทบ
ส่งผลกระทบในแง่บวก
 
* สำหรับ ก๊าซเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก กลิ่น ปกป้องแหล่งน้ำ
** โรงงานก๊าซชีวภาพเพื่อลดกลิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชุนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น
ที่มา UNFCCC