บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัทผลิตก๊าซชีวภาพชั้นนำของประเทศไทย
พัฒนา ลงทุน ก่อสร้าง และดำเนินการควบคุมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย จนกว่าจะโอนมอบกรรมสิทธิ์ให้กับคู่สัญญา ( Build-Own-Operate-Transfer ) โดยยึดมั่นในเงื่อนไขและพันธะสัญญาที่ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจของคู่สัญญา (win-win)
มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิตและการซ่อมบำรุงอย่างมีมาตรฐาน ทั้งยังมีการออกแบบทางวิศวกรรมและการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษา และมีประสบการณ์ด้านก๊าซชีวภาพโดยเฉพาะ พร้อมให้ความสำคัญกับความรู้ ประสบการณ์ และคุณภาพของบุคลากรในองค์กร
มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่นๆ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการควบคุมคุณภาพของน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่ช่วยลดปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ระเหยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน