เกี่ยวกับบริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 
TBEC เป็นเจ้าของโดย Navdata OY and Al Tayyar Energy. โดยตั้งแต่ 2016 TBEC ได้รับการจัดการบริหารโดย Asia Biogas Group ผู้นำผู้ให้บริการของการพัฒนาโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ,การออกแบบ,การก่อสร้างการดำเนินงานและการให้บริการชั้นนำในอาเซียน

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TBEC)
ก่อตั้งในปีพ.ศ2546โดยPrivate Energy Market Fund L.P.PEMF (สนับสนุนโดยFinnfund)และAI Tayyar Energy(ATE )(โครงการในอุปถัมภ์ของเจ้าชาย Prince MoulayAlaouiแห่งประเทศโมนาโค)ปัจจุบันTBECเป็นผู้ผลิตก๊าซชีวภาพชั้นนำในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมด 8 แห่งและอีก 1แห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงผลิตก๊าซชีวภาพของทีเบ็คจะรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร เพื่อใช้ผลิตก๊าซชีวภาพและนำกลับเข้าโรงงาน เพื่อใช้แทนที่พลังงานจากถ่านหิน,น้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาส่วนก๊าซชีวภาพที่เหลือจากกระบวนการผลิต ยังสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังสายส่งไฟฟ้าไปยังโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงงานของทีแบ็คสามารถลดมลพิษทางน้ำและอากาศในชุมชนผลิตพลังงานทดแทนและไฟฟ้า และบรรเทาสภาวะโลกร้อนโดยการกักเก็บมีเทน นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าแต่ละโครงการสามารถป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียจากโรงงานคู่สัญญาตามแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน ซึ่งจะสามารถรักษาการดำเนอนชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเช่นชาวประมง ที่ต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการดำเนินชีวิตเป็นต้นโครงการของทีแบคสามารถผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ44ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ เทียบเท่า88กิกะวัตต์ชั่วโมง ของก๊าซชีวภาพต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ ประมาณ320000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัทไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001 และ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของIFC (International Finance Corporation)

บริษัทไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่จำกัด ยังได้รับรางวัลการันดีคุณภาพจากหลายองค์กร อาทิเช่น ASEAN Energy Award(2010), Thailand Energy Award(2010,2014,2014),Crown Standard(2009) และ Gold Standard(2011)

brother